Obchodné podmienky k zmluve o používaní služby

Zmluvné strany

„Používateľ”: Subjekt (obec, mesto, samosprávny kraj, škola, rozpočotvá, príspevková alebo iná organizácia), ktorá sa prostredníctvom ním oprávnenej osoby registrovala na portáli ROV.sk - register odberateľských vzťahov a následne zaslala Poskytovateľovi podpísaný návrh zmluvy o poskytovaní služby, ale aj všetky fyzické osoby, ktoré používateľ poveril svojim zastupovaním na portáli.
„Poskytovateľ": j2-net, s.r.o. , Okružná 56 , 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36776998, DIČ: 2022389193, IČ DPH: SK2022389193, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 18608/P . Deň zápisu: 16.05.2007.

Všeobecné ustanovenia a pojmy

 1. Svojou registráciou na portáli ROV.sk používateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním poverených a oprávnených fyzických na účely zabezpečenia riadneho výkonu činností súvisiacich so správou zverejňovania dokumentov a Zmluvy.
 2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby medzi Používateľom a Poskytovateľom a sú určené najmä na rýchle a priame oboznámenie sa Používateľov a návštevníkov portálu s právami a povinnosťami pri využívaní portálu.

Účel a predmet zmluvy

 1. Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu ROV.sk je poskytnutie služby verejného registra (zverejňovania) dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch Používateľa (zmluvy, objednávky a faktúry) a ďalej iných typov dokumentov stanovených Poskytovateľom, ktoré Používateľ povinne alebo dobrovoľne zverejňuje podľa platných všeobecne záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho novel.
 2. Predmetom zmluvy sú podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu ROV.sk tak, aby bol naplnený účel zmluvy.
 3. Zmluva je z hľadiska podmienok plnenia, dohodnutej ceny a obdobia plnenia uzatvorená pri podpísani zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom.

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ má právo na využívanie služby ROV.sk po registrácii a podpise zmluvy za predpokladu dodržiavania Obchodných podmienok služby, všeobecne záväzných predpisov a nariadení a dobrých mravov.
 2. Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa bodov uvedených v týchto obchodných podmienkach v časti Právo používateľa odstúpiť od zmluvy.
 3. Používateľ je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby podľa aktuálne platného cenníka.
 4. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje a dokumenty boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov, Občianského a obchodného zákonníka, zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a jeho novel.
 5. Používateľ a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa nim nedostala iná (neopravnená) osoba. Je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Používateľ a ním oprávnené fyzické osoby. Prihlasovacie heslo je používateľ povinný si zvoliť tak, aby ho nebolo možné jednoducho odvodiť z dostupných údajov, ktoré s nim súvisia.
 6. Používateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny používateľský účet, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Poskytovateľa o spoluprácu tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.
 7. V prípade, že Používateľ nemá záujem o ďalšie používanie služby zverejňovania nových dokumentov v následujúcom kalendárnom roku, ale má záujem o udržovanie služby zverejňovania jeho doteraz zverejnených dokumentov v následujúcom kalendárnom roku tzn. požaduje aby jeho doteraz zverejnené dokumenty boli aj v následujúcom kalendárom roku naďalej zverejňované na portáli ROV.sk, je Používateľ povinný toto jeho rozhodnutie písomne Poskytovateľovi oznámiť do konca aktuálneho kalendárneho roka.
 8. Používateľ je povninný na základe výzvy Poskytovateľa úpraviť veľkosť PDF súboru (dokumentu) v prípade, že veľkosť súboru je príliš veľká a nie je primeraná počtu strán v dokumente.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ umožní Používateľovi bezplatné používanie portálu ROV.sk počas skúšobnej doby. Skúšobná doba trvá do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najdlhšie však 31 dni.
 2. Poskytovateľ je povinný vynaložiť čo najväčšie úsilie na zabezpečenie nepretržitej dostupnosti a správnej funkčnosti portálu ROV.sk
 3. Poskytovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť pripomienky návštevníkov portálu a Používateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumiteľnosťou návodov, informácií vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Prevádzkovateľ povinný odosielateľa pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeranej závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných podmienok.
 4. Poskytovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok uvedených v zmluve. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Poskytovateľ oprávnený okamžite zablokovať prístup Používateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Používateľa.
 5. Poskytovateľmá právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom mieste na stránkach portálu ROV.sk. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby.
 6. Poskytovateľ má právo vyzvať užívateľa na úpravu veľkosti PDF súboru v prípade, že veľkosť súboru nie je primeraná počtu strán v dokumente.

Dodacie podmienky

 1. Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. Poskytovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Poskytovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácii boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne.
 2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Používateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb ROV.sk najmä za nesprávne alebo oneskorené zverejnenie informácií.

Cena, platobné podmienky

 1. Cena služby je stanovená platným cenníkom Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na dostupnom mieste na portáli ROV.sk. V cene služby je zahrnutý prenájom priestoru potrebného na umiestnenie zverejnených dokumentov počas doby platnosti zmluvy o poskytovaní služby.
 2. Poskytovateľ má právo zmeniť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom mieste na Portáli ROV.sk.
 3. Poskytovateľ vystaví faktúru vždy so splatnosťou do 14 dní.Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa.
 4. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je Používateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu 0,1 % dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
 5. V prípade, že Používateľ neuhradí svoje záväzky , poskytovateľ je oprávnený okamžite prerušiť poskytovanie služby Používateľovi t.j zablokovať používateľské konto. Poskytovanie služby bude obnovené po úhrade všetkých záväzkov a poplatku za inicializáciu a spustenie služby podľa platného cenníka.
 6. Poskytovateľ zabezpečí bezplatnú skúšobnú dobu pre registrovaný subjekt pri prvom vytvorení používateľského konta pre daný subjekt. Skúšobná doba trvá do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní služby, najdlhšie však po dobu 31 dní. Po uplynutí bezplatnej skúšobnej doby a po obojstrannom podpísaní zmluvy o poskytovaní služieb sa služba spoplatní podľa aktuálneho cenníka.

Právo Používateľa odstúpiť od zmluvy

 1. Používateľ môže odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou zaslanou Poskytovateľovi. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac, nasledujúci po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Zmluva sa ukončí uplynutím výpovednej lehoty, najskôr však posledným dňom obdobia poskytovania služby, ktoré bolo objednané a zálohovo zaplatené Používateľom (napr. kalendárny rok). Počas plynutia výpovednej lehoty je Používateľ povinný stiahnuť si z portálu všetky zverejnené informácie a dokumenty tak, aby po uplynutí výpovednej lehoty a zablokovaní účtu bol schopný plniť si svoje zákonné povinnosti.
 2. Po ukončení zmluvy bude používateľský účet zablokovaný a všetky zverejnené údaje zneprístupnené, údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami, najmenej však jeden rok.

Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov

 1. Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie môže Používateľ a návštevníci zaslať Poskytovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií.
 2. Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Prijímateľ reklamovať u svojho poskytovateľa príslušnej služby.
 3. Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby.

Prihlásenie subjektu


Zabudli ste svoje heslo?

Registrácia nových subjektov

Nové subjekty sa môžu bezplatne zaregistrovať tu …

Obchodné podmienky

Prečo zverejňovať tu

Dozviete sa v sekcii O nás …

Import z ekonom. programov

Made  IVES 
Ifosoft